036 - 777 7777

Logitaxi algemene voorwaarden

voor dienstverlening van LogiTaxi Vervoer gevestigd te Almere Nederland.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. LogiTaxi Taxi Vervoer met hoofdvestiging Almere Nederland
 2. Cliënt: de contractspartij van LogiTaxi
 3. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) - exclusief verschotten als bedoeld onder sub d - die  LogiTaxi voor uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
 4. Verschotten: de kosten die LogiTaxi in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt (waaronder griffiegeld, deurwaarderskosten).

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

3. Overeenkomst van opdracht

 1. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door LogiTaxi is aanvaard.
 2. LogiTaxi houdt zich het recht voor om in geval van belangenconflict een opdracht te weigeren of terug te geven.
 3. De cliënt stemt ermee in dat LogiTaxi de overeenkomst laat uitvoeren door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

4. Declaratie

 1. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het overeengekomen honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting, verschuldigd, tenzij anders geldt.
 2. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
 3. LogiTaxi is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.

5. Betaling

 1. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van LogiTaxi gestelde bank- of girorekeningen leidt tot kwijting van de cliënt.
 2. Betaling van declaraties van LogiTaxi dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
 3. Indien LogiTaxi invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de buitengerechtelijke kosten, vallende op die invordering - met een minimum van 10% van de openstaande declaraties - ten laste van de cliënt.
 4. Indien een declaratie, ondanks aanmaning niet wordt voldaan, kan LogiTaxi haar werkzaamheden opschorten, nadat de cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Ook zolang het voorschot niet is betaald, kan LogiTaxi haar werkzaamheden opschorten. LogiTaxi is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden op genoemde grond.

6. Aansprakelijkheid

 1. LogiTaxi is jegens cliënten en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst niet aansprakelijk.
 2. Client en of derden zijn aansprakelijk voor schade die voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een overeenkomst, de schade bedrag kon tot maximaal 100% van de ontstaane schade.

7. Inschakeling derden

 1. Bij het inschakelen van derden door LogiTaxi, zal LogiTaxi steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. LogiTaxi is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 2. De aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in artikel 6 geldt tevens voor het geval Logitaxi aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van door LogiTaxi bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte voertuig, apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

8. Geschillen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

 

Copyright © 2012 LogiTaxi Alle rechten voorbehouden